PARABOLE VII :: ArtUP!
проект на Гьоте-институт :: 03.07 - 25.07 :: 2013

ArtUP! – Медийни изкуства в България, Гърция и Турция, проект на Гьоте-институт в трите страни, представя PARABOLE.VII – следващото от поредицата събития в рамките на изложбата PARABOLE.

Откриването на изложбата PARABOLE.VII
3 юли 2013, 19 часа
Contemporary space, Варна
Ул. Малко Балабанов 23, Варна

Програма:

Гюкчен Дилек Ачай (Турция): Ленин
Теодорос Ковайос (Гърция): Тяло без повърхност
h.martis (Гърция): Juxtapositions
Пламен Соломонски (България): Footsteps Memory
Джан Сунгу (Турция): Stereotype-o-rama

Изложбата PARABOLE представя 15 художници от България, Гърция и Турция с техни избрани творби, в няколко изложби в България и във виртуална изложба на платформата ArtUP!.

В тази групова изложба медийните художници от трите страни изследват новите локални градски легенди, които целят да породят широка критическа рефлексия върху миналото, да изобразят съвремието, изпълнено с движение, миграции и кризи, както и да изследват бъдещите перспективи в региона.

PARABOLE се разгръща от 16 април до 25 юли 2013 в серия от изложби в София (Гьоте-институт и the fridge), Русе (Дом Канети), Пловдив (Център за съвременно изкуство – Пловдив, Баня Старинна) и във Варна (contemporary space).

Виртуалната изложба PARABOLE:
http://www.goethe.de/artup/parabole

За контакт:
Гьоте-институт София
Ул. Будапеща 1
1000 София
Тел.: +359 2 9390 100
Мобилен тел.: + 359 878 643 638
Email: artup@sofia.goethe.org, artupbg@gmail.com
http://www.goethe.de/artup
http://www.facebook.com/ArtUP.MediaArt
http://twitter.com/ArtUPMediaArt

***

Exhibition PARABOLE.VII
03.07.2013 – 25.07.2013
Varna, Contemporary Space

ArtUP! – Media Art in Bulgaria, Greece and Turkey, a project of the Goethe-Institut in those three countries, opens the event PARABOLE.VII in the frame of the exhibition PARABOLE.

Opening reception of the event PARABOLE.VII
3rd July 2013, 7 p.m.
Contemporary Space
Marko Balabanov St. 23, Varna

Program:

Gökçen Dilek Açay (Turkey): Lenin / Video, Performance / 2010
Can Sungu (Turkey): Stereotype-o-rama / interactive media installation / 2011
Plamen Solomonski (Bulgaria): Footsteps Memory / multimedia installation, video / 2012
Theodoros Kovaios (Greece): Body Without Surface / video / 2012
h.martis (Greece): Juxtapositions / video / 2010

The exhibition PARABOLE presents 15 artists from Bulgaria, Greece and Turkey with their selected artworks in several exhibitions in Bulgaria and in an online exhibition on the virtual exhibition space ArtUP!.
In this group exhibition, media artists from the three countries explore new local urban legends, intending to provide a wider critical reflection on the past, to depict the current period of mobility, migration and crisis as well as to examine the future perspectives in the region.

PARABOLE unfolds in a series of exhibitions in Sofia (Goethe-Institut and the fridge), Ruse (Dom Canetti), Plovdiv (Center for Contemporary Art – Plovdiv, Ancient Bath) and Varna (contemporary space) between 16th April and 25th July 2013 and runs in addition on the virtual exhibition space ArtUP!.

Virtual exhibition PARABOLE
http://www.goethe.de/artup/parabole

Contact information
Goethe-Institut Sofia
Ul. Budapesta 1
1000 Sofia
Tel.: +359 2 9390 100
Mobile: + 359 878 643 638
Email: artup@sofia.goethe.org, artupbg@gmail.com
http://www.goethe.de/artup
http://www.facebook.com/ArtUP.MediaArt
http://twitter.com/ArtUPMediaArt

Изложби