Равнина
Станимир Генов :: 20.09 - 12.10 :: 2019

Равнина
Самостоятелна изложба на Станимир Генов
20 септември – 12 октомври 2019

Новата изложба на Станимир Генов, специално създадена за Contemporary Space е назована Равнина. Изложбата е съставена от пет платна, които представляват материалния израз на произведенията, същевременно това са 5 на квадрат минус 5х2 = 15 композиционни вариации. Модулната система на равнината е пресъздадена в идеални декоративни форми, които обаче вибрират от напрежението на вътрешната си пресечена или не-достигната колоритна развръзка. Тя е останала под шаблона, изтрита или не-нарисувана, така или иначе, невидима. Ситуацията, в която Генов поставя нещата, в характерния за него стил, е напрегната като усещане и мощна като явление, което открива референции с няколко актуални проблема в изкуството все така взаимно-производни. Функции на разностранния му опит не само в изкуството.

Единият проблем е базов, самобитен, така да се каже. Това е страстта към завършеност. В българското изкуство това е забележителен по обемите си проблем. Жертва или наследник на определени културни напластявания, вероятно темперамент и образование, задължават българския автор за завършва всичко, което захване. От живописта да остане само –писта, понеже другото е довършено.
Другият проблем е фиксиран в нещо, като страх от декоративност. Този проблем само изглежда като страх от декоративност, всъщност това е отказът на художника от от мисленето чрез модел, логика, от смятане, от умозримост, която се е превърнала от основна интелектуална практика в ексцентрична маргинална проява. Не достигането до конкретност, може да се представя за естетически плурализъм, но то по-често е от вялост, а не от страст.
Трети проблем, към който свеждат заглавието и втория проблем е заключен в равнината. Както е ясно и от предния проблем, тук Генов едновременно разглежда плоскост и равнина, тоест две понятия (физическо/географско и математическо) с едно име. Всъщност, едно и също нещо, но представено веднъж като явление и после, като модел. Като явление равнината е позната в изкуството, то я обслужва и подлага на интерпретации в богат диапазон от (творчески) дръзновения. По-интересното обаче, е ангажирането на изложбата в изследване на равнината като модел, схема. Названията на близките по съдържание платна са степенувани от 1 до 2, но техните места не съответстват на номерацията. Композирането им в изложбата задава синтактичния подход в структурирането и в разчитането на проекта. Размествания на произведенията изглеждат естествени, докато настоящата им подредба говори за друг ред, нещо взето предвид, за което зрителя няма предварителна информация. От физическа гледна точна, няма къде да се намери решение на композицията. Математическата, обаче идва с безценния принос на абстракцията и условността, а тук, в определението намира свое място и зрителя: В евклидово пространство, една равнина се определя от: три точки, нележащи на една права; права и точка, нележаща на правата; точка и права, перпендикулярна на равнината; две пресичащи се или успоредни прави…

Йово Панчев

ЖИВОПИСТА НЕ ЗАМЕНЯ РАЗНООБРАЗНОТО ХРАНЕНЕ представя самостоятелни изложби на избрани съвременни живописци. Всички автори живеят и работят в България. Имат дългосрочен ангажимент към средството живопис. Имат опит и с други техники и материали, или видове изкуства. Имат богат професионален опит. Представяни са в изложби и институции в чужбина и са високо образовани по отношение на световното изкуство. Целна на проектта е да стимулира развитието на специално избрани художници, които до този момент са доказали своите професионални качества. Проектът не е насочен към търсене на изгряващи таланти, а към инвестиция в утвърдени имена, които същевременно са все още в млада възраст – между 30 и 40 г. Селекцията от автори е направена така, че да покрива различни насоки в съвременната живопис – абстрактна и фигуративна картина; наративна и поетична концепция; връзки между живописни платна и инсталация и звук. Темите и сюжетите на художниците, засягат съвременността, съвременната култура, мислене и светоглед, което е ясно видимо в техните произведения и категорично ги отличава от художествени практики, характерни за по-ранни периоди. Проектът включва и лекции по темата за живописта.

Проекта на фондация Крео Култура ЖИВОПИСТА НЕ ЗАМЕНЯ РАЗНООБРАЗНОТО ХРАНЕНЕ
с куратор Даниела Радева се осъществява с финансовата подкрепа на Фонд Култура на Община Варна.
Медийни партньори на проекта са:
списание АРТизанин, Портал Култура и Градското списание

Изложби