ИЗЛОЖБА
Владимир Иванов :: 07.02 - 22.02 :: 2015

В изложбата си Владимир Иванов продължава изследването върху съотношенията между образ и слово, пространство и време. Неговите творби са внимателен, често парадоксален, но винаги задълбочен анализ върху взаимовръзката между текст и изображение – един основен проблем на нашето време. Като цяло експозицията представя картината на една ,,динамична метафизика’’, където това, което се движи и другото, не подвластно на измененията на времето, образуват едно неделимо цяло. То сякаш съдържа в себе си смисъла на Битието, абсурдът на това, което не можем да проумеем, а всъщност сме обречени да живеем всеки ден и час. Може би въпросът към този абсурд тук и сега е посланието на автора. Кой знае?

In his exhibition, Vladimir Ivanov continues his search for the relation between the image and the word, between time and space. His works are a careful, oftentimes paradoxical, but always a profound analysis of the interrelation between text and image – an issue of great subtlety and depth nowadays.
As a whole, the exposition is a representation of “dynamical metaphysics”, where the thing that moves, and that other thing that is timeless, form an indivisible whole. It seems to embody the meaning of Existence, the absurdity of what we cannot comprehend, while being doomed to live through all our days and hours. And, maybe, the question posed before this absurdity here and now, is the message from the author. Who knows

Изложби