ЕКО ИСТОРИИ
Надежда Олег Ляхова :: 19.01 - 28.01 :: 2013

Еволюция – пътят на човека от пещерата до атомното скривалище.
графит

Ако можете да си представите хибрид между кокиче и картечница, ще можете да разберете и работите на Надежда Олег Ляхова. Нежни на вид, те са убийствено силни отвътре. Поредният й проект започва от една невинна среща с възрастна жена някъде из Дуранкулак, чието безбрежно всекидневие е нарушено от неестествени тревоги за неравната борба между птиците и ветрогенераторите. Тук отровата на демагогията се сблъсква с естетиката на огромните красиви перки, които неуморно бродят из небесната шир.
Както в другите си големи видео инсталации: „Глобално и дългосрочно ситуацията е положителна”, 2009, и „Умерен оптимизъм”, 2008, и сега Надежда Олег Ляхова примамва зрителя с изкусителни образи и неусетно го оплита в мрежите на собствените си идеи. Видеообразите й действат хипнотично притегателно и не оставят път за отстъпление.
Трите части: „еко истории” I и II и „Салът на Медуза” (всичките създадени през 2010 г.) се обединяват от умерено песимистичната визия за настоящето и бъдещето. Екологията е преплетена с политиката, вярванията изместват вярата, производството на чиста енергия осигурява независимост, но децата стават все по-зависими от своите памперси.
С представянето на „еко истории“ стартира проектът VIDEOCAVE на Contemporary Space, Варна. В неговите рамки ще бъдат представяни само видеоинсталации – специфична форма на съвременното изкуство, която комбинира видео и работа с пространството, за постигане на по-силен ефект върху зрителя.
– – –
Надежда Олег Ляхова е родена през 1960 г. в София. Живее и работи в София. През 1984 г. завършва Националната художествена академия. Сред по-важните й самостоятелни изложби са: „Глобално и дългосрочно ситуацията е положителна”, СГХГ, 2009; „Умерен оптимизъм”, ул. „6-ти септември” № 9, София, 2008; „Надежда Олег Ляхова”, Център за съвременно изкуство, Панчево, Сърбия, 2008; „Софийски лъвове”, Artists’ Association fabs, Варшава, Полша, 2006 и Гьоте-институт, София, 2005; “Vanitas”, Музей на изкуството, Йокохама, Япония, 2004. През 2009 печели наградата „Гауденц Б. Руф”.

Куратор Мария Василева
С подкрепата на Бианале АВГУСТ В ИЗКУСТВОТО

Evolution – the way of man from the cave to the nuclear bomb shelter.
graphite

If you can imagine a hybrid between a snowdrop and a machine gun, you will understand the works of Nadezhda Oleg Lyahova. Delicate in appearance, they are deadly powerful inside. Her new project starts from an innocent encounter with an elderly woman somewhere in Durankulak, whose boundless everyday life is disturbed by unnatural concerns about the unequal struggle between birds and wind turbines. The venom of demagogy in this case confronts the aesthetic beauty of the huge vanes that keep hovering tirelessly in the sky.
As in her latest two large video installations: Globally and on a Long-term Basis the Situation Is Positive, 2009, and Moderate Optimism, 2008, here, too, Nadezhda Oleg Lyahova lures the viewer with seductive images and imperceptibly tangles him in the web of her own ideas. The video images in her works are hypnotically attractive and leave no path for retreat.
The three parts: “eco-stories” I and II and The Raft of the Medusa (all created in 2010) are brought together by a moderately pessimistic vision of the present and the future. Ecology is intertwined with politics, beliefs supplant faith, clean energy production provides independence, but children are becoming more dependent on their diapers.
With the presence of “eco-stories” strarts the VIDEOCAVE project of Contemporary Space, Varna. In its frames there will be presented video installations only – a specific form of contemporary art, which combines video and working with the space to achieve a stronger effect on the viewer.

Nadezhda Oleg Lyahova was born in 1960 in Sofia. She lives and works in Sofia. In 1984 she graduated from the National Academy of Arts. Among her most important solo exhibitions are: Globally and on a Long-term Basis the Situation Is Positive, Sofia City Art Gallery, 2009, Moderate Optimism, 6 September Street, No.9, Sofia, 2008; Nadezhda Oleg Lyahova, Centre for Contemporary Art, Pancevo, Serbia, 2008; The Lions of Sofia, Artists’ Association fabs, Warsaw, Poland, 2006 and the Goethe Institute, Sofia, 2005; Vanitas, Yokohama Museum of Art, Japan, 2004. She is the winner of the Gaudenz B. Ruf Award for 2009.

Curator: Maria Vassileva
Supported by AUGUST IN ART Biennial

Изложби