БЪЛГАРСКАТА ФОТОГРАФИЯ ДНЕС
фотографска колекция на СГХГ :: 10.10 - 05.11 :: 2014

Contemporary Space, съвместно със Софийска градска художествена галерия и www.bulgarianphotographynow.com
представят:

БЪЛГАРСКАТА ФОТОГРАФИЯ ДНЕС
Фотографска селекция от новите попълнения във фонда
на Софийска Градска Художествена Галерия

от 10 октомври до 5 ноември 2014
откриване 10 октомври, 19:00
ул. Марко Балабанов 23, Варна, България

През 2013 г. Софийска градска художествена галерия започва дългосрочен проект за подкрепа на съвременната българска фотография. В партньорство с фотографите Никола Михов и Ивайло Стоянов в музейната колекция постъпват повече от 40 произведения на Димитри Стефанов, Елена Героска, Евгения Максимова, Бабак Салари, Георги Кожухаров, Васил Илиев, Ясена Попова, Милен Радев, Ивайло Стоянов, Никола Михов. Обхванати са всички свободни форми на фотографията, като акцентът е поставен върху творби, реализирани след 2000 г. Създаден е и сайтът Bulgarian Photography Now (www.bulgarianphotographynow.com), който включва избрани творби на български фотографи, както и проекти на чуждестранни автори, работили в България.
Настоящата изложба представлява селекция от фотографската колекция на СГХГ. В нея допълнително са включени и произведения на Борис Мисирков/Георги Богданов и Михаил Новаков. Целта е да се представи голямото разнообразие от теми и подходи в съвременната българска фотография.

Contemporary Space in collaboration with The City Gallery Sofia present:

Bulgarian Photography Now
10 October – 5 November 2014
23 Marko Balabanov Str., 9000 Varna, Bulgaria

In 2013 The City Gallery Sofia started a long-term project in support of the contemporary Bulgarian photography. In partnership with the photographers Nikola Mihov and Ivaylo Stoyanov more than 50 works of Dimitry Stefanov, Elena Geroska, Evgenia Maksimova, Babak Salari, Georgi Kozhuharov, Vasil Iliev, Yasena Popova, Milen Radev, Ivailo Stoyanov, Nikola Mihov entered the museum collection. All free photography forms were included, but the accent was put on works realized after the 2000. The internet site, called Bulgarian Photography Now (www.bulgarianphotographynow.com) was created including selected works of Bulgarian photographers as well as projects of foreign authors who have worked in Bulgaria. This exhibition is a selection from the photographic collection of City Gallery Sofia. Works of Boris Missirkov / Georgi Bogdanov and Mihail Novakov have been included in addition. The purpose is to show the great variety of topics and different approach in contemporary bulgarian photography.

Изложби