LOOP Inc :: ЗАТИШИЕ ПРЕДИ ПОВТОРЕНИЕ
видеохолика 2014 :: 02.08 - 07.08. 2014

Loop Inc.
“Затишие преди повторение”

Повторението е силно и интересно, когато го предхождаща затишие. Повторението
кореспондира с отброяване. Отброяването е свързано с време. А ако времето е спряло, има тишина. След тишината идва буря. Случването на повторението е 
отброяване на затишията и бурите, на смирението и суетата.
Видео арт селекцията „Затишие преди повторение“ представя видеа (част от
историята на фестивала Видеохолика), които имат дълъг момент на не случване или
на тишина, или на бавно почти незабележимо случване, с последваща ги изключително кратка, за продължителността на видеото, развръзка или липса на такава. В тази селекция „повторението“ е концепция за общуване с не случването, а „затишието“ отброява времето до развръзката.

Павлина Младенова, Нено Белчев

Селекция
Алиса Син Джи Бин / Сингапур / Преминавания / 2013 / 05:21
Андреас Mарес / Австрия / Прелетни птици / 2008 / 04:13
Камила Хаукедал и Антони Тесиер / Норвегия / Момиче на моста / 2012 / 06:53 / 4:3
Катарина Грузей / Австрия / Диалог I-V / 2008/9 / 09:45
Киара Фумаи / Италия / Мустаката жена / 2007 / 1:05
Матиас Харестам / Германия / Швеция / Портрет на усмихнат човек / 2010 / 04:29
Нийл Уисинк / Канада / Обединено Кралство / Шифър / 2009 / 05:00
Петър Боби / Великобритания / Завеса / 2009 / 09:57
Пьотр Лис / Полша / Марджен / 2011 / 02:56
Loop Inc.
“Hush Before the Loop”

Repetition is strong and interesting when it is preceded by a hush. Repetition corresponds with counting down. Counting down is related to time. And if time has
stopped, there is a hush. After the hush, the storm comes. The happening of repetition marks the hushes and storms, humility and vanity.
The video art selection “Hush Before the Loop” presents videos (part of the history of Videoholica Festival), that go through a long time of not-happening or hush, or slow, almost imperceptible occurring, followed by a very brief, for the video duration, dénouement or lack of such. In this selection, “repetition” is a concept for communication with the not-happening and “hush” counts down the time to dénouement.

Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Selection
Allysa Sing Zhi Bing / Singapore / Passings / 2013 / 05:21
Andreas Mares / Austria / Zugvogel / 2008 / 04:13
amilla aukedal and nthon essier / orwa / iken a Broen / The Girl on the Bridge
/ 2012 / 06:53 / 4:3
Katharina Gruzei / Austria / Dialogue I-V / 2009/8 / 09:45
Chiara Fumai / Italy / The Moustache Woman / 2007 / 1:05
Mattias Harenstam / Germany / Portrait of Smiling Man / 2010 / 04:29
Neil Wissink / Canada / UK / Cipher / 2009 / 05:00
Peter Bobby / UK / Curtain / 2009 / 09:57
Piotr Lis / Poland / Margin / 2011 / 02:56

Събития

 • Mona_Profile
  ЗАЩО “МОНА ЛИЗА” Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ШЕДЬОВЪР В ИСТОРИЯТА?

  анализ на произведението

  Лиза Боева

  7 декември, 17:00

 • Profile_I-See-Red-People
  Червено, твърде червено

  Документален, България-Франция, 83'

  проекции в Cinema Room

  13, 14 ноември, 19:00

 • Profile_AM
  ИЗКУСТВО И РАЗУМ

  Документален, Великобритания, 65'

  прожекции в Cinema Room

  31 май, 1, 2, 4, 5 юни

 • Profile_mofa_19_
  ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ “MASTER OF ART” ВАРНА

  прожеции в Cinema Room

  филми за изкуство

  04 - 25 April :: 2019

 • TMN_Profile
  НЕ МЕ ДОКОСВАЙ

  Румъния-Германия-Чехия-България-Франция, 125'

  прожекции в Cinema Room

  29.03 - 02.04 :: 2019

 • Aga_Profile
  Áга

  Драма, България, Франция, Германия, 96'

  прожекции в Cinema Room

  29.03 - 02.04 :: 2019

 • AC_Profile
  АВТОРИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕОБЪРНАЛИ СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО!

  Съвременно Изкуство и Култура

  лекция - прожекция

  09.03.2018 :: 17:00, 19:00

 • BH_Profile
  100 години Баухаус

  филмова програма

  Гьоте Институт - България

  23.02 - 28.02 :: 2019