KРАТКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИКС
с Антон Стойкое :: 20.12.2013 :: 19:00

Представяне на
КРАТКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ КОМИКС
с Антон Стайков
20 декември, петък, 19:00
Съвременно пространство
Варна, Марко Балабанов 23

ЗА КНИГАТА
Историята на българския комикс е съществена част от културната ни история. В силните си години (1979–1992) списанията „Дъга” и „Чуден свят” продават повече от десет милиона копия. Най-добрите български комиксови поредици са създадени от талантливи художници и сценаристи, които разказват вълнуващи истории с продължение за воини и магьосници, детективи и мореплаватели…
В тази книга за първи път се проследява зараждането, хронологията и развитието на деветото изкуство в България от края на XIX до началото на XXI век. С помощта на повече от 700 илюстрации от избрани комикси тя разказва за авторите, техните герои и времето, в което са създадени, за цензурата, издателствата и успешната реализация на някои български художници по света.

ЗА АВТОРА
Антон Стайков е художник и журналист, който се занимава с история и анализ на комикса в България и по света. Освен изследовател, той е и запален читател, колекционер и популяризатор на български комикси. Темата на докторската му дисертация е „Kомикс и реклама. Поетика и семиотични аспекти”.
Антон Стайков участва като лектор в български и международни форуми (“Actualités du FLE”, Варна, 2012 г.; “BD en 45 minutes”, София. 2012 г.; “Université d’Eté”, Варна, 2013 г. и др.). Модерира ателиетата „Как се прави comix?”, София, (2011, 2012). Негови статии и интервюта са публикувани в сборници на БАН, списание „ЛИК”, вестник „Култура”, „Литературен вестник”, „България OnAir”, сборника „Над дъгата” и др. Той е сред основателите на секция „Комикс” в СБХ, активен участник в „Проектът Дъга”, куратор на „Първа национална изложба на българския комикс”, София, 2013 година.

РЕЗЮМЕ
„Кратка история на българския комикс” разглежда хронологично развитието на комикс изкуството у нас.
От комичните ленти, повлияни от европейската сатирична преса, през детските поучителни кратки истории жанрът преживява първия си разцвет в годините на Втората световна война, когато всеки ден излиза различен вестник с комикси.
След 1944 г. България поема по пътя на социализма, а комиксът се превръща в инструмент за идеологическо възпитание и на деца, и на възрастни. Появяват се римуваните назидателни ленти във вестник „Септемврийче” и сатиричните пропагандни комикси във вестник „Стършел”.
През 60-те, 70-те и 80-те години около издателство „Български художник” и култовите списания „Космос”, „Дъга” и „Чуден свят” се създава атмосфера на свободни пластични търсения, която стимулира развитието на комиксовия жанр. Освен поредиците в периодични издания, за първи път се появяват т. нар. романи в картини, а няколко фантастични и патриотични комиксa се публикуват като отделни албуми. В списание „Дъга”, утвърдило се като най-успешната комикс медия у нас, изгряват имената на майсторите на рисунката и разказа Стоян Шиндаров, Христо Кърджилов, Петър Станимиров, Евгений Йорданов, Николай Додов, Димитър Стоянов–Димо, Сотир Гелев, Румен Чаушев и много други.
През 90-те години се правят няколко опита за издаване на комикс списания омнибуси. Всички завършват с първи и единствен брой. XXI век започва с носталгичен опит за възраждане на „Дъга” – ново списание със същото име излиза в цели тринайсет броя. Най-сетне български комикс художници достигат до големите световни издатели – Александър Малеев работи за “Marvel” и “DC” в Ню Йорк (“Batman”, “Daredevil”), Виктор Кълвачев – в Лос Анджелис (“Pherone”, “Blue estate”), Пенко Гелев получава поръчка за 22 комикса по класически романи от английското издателство “David Salariya”. Динамичното развитие на графичната новела и алтернативния комикс, провокативните уеб и ъндърграунд форми в началото на новото хилядолетие дават надежда за успешно бъдеще на деветото изкуство и за нови предизвикателства пред българската публика.

 

 

Presentation of
A BRIEF HISTORY OF BULGARIAN COMICS
with Anton Staykov
20 December, Friday, 19:00
Contemporary space
23 Marco Balabanov, Varna, Bulgaria

ABOUT THE BOOK
‘The history of Bulgarian comics is an integral part of the history of our culture. During the thriving years (1979-1992) the ‘Daga’ (Rainbow) and ‘Chuden Sviat’ (Wonder World) magazines have sold more than 10 million copies.
Talented artists and scriptwriters have created some of the best Bulgarian sequences telling exciting stories about warriors and wizards, detectives and sailors.
For the first time, a book traces the emergence, chronology and development of the ninth art in Bulgaria in the period from the 19th to the 21st century.
With the help of more than 700 illustrations from chosen comics, the book gives an inside view of the authors, their heroes and the time they were created, about the censorship, the publishers and the successful stories of some Bulgarian artists around the world’.

ABOUT THE AUTHOR
Anton Staykov is an artist and a journalist, engaged in the history and analytical overview of the comics of Bulgaria and around the world, as a researcher, collector and popularizer of Bulgarian comics.
‘Comics and advertising. Poetics and Semiotic aspects’, is the title of his doctoral dissertation.
Anton Staykov is an active participant as a lecturer at Bulgarian and International seminars. (2012, 2013 ‘Actualites du FLE,’ Varna ; 2012 ‘BD en 45 minutes,’ Sofia)
In 2011 and 2012 he was the model maker of the ‘How do you make comics?’ studios in Sofia.
His articles and interviews were published in BAN (Bulgarian Academy of Science) catalogues. He wrote for ‘LIK’ magazine, ‘Kultura’ and ‘Literaturen’ newspapers, ‘Bulgaria on Air’, ‘Nad dagata’ (Over the rainbow) catalogue.
He is one of the founders of the Comics Dept in the Union of the Bulgarian Artists, active participant in the Project Rainbow, curator of the First National exhibition of the Bulgarian comics 2013, which took place in Sofia.

SUMMARY
A Brief History of Bulgarian Comics provides a detailed look at the chronological development of the comics art within the national boundaries.
From the comic strips, influenced by the European satire press, through to the children’s instructive short stories, the genre experienced its first flourish during the years of the Second World War, when a new comic appeared every day, published in the daily newspapers.
After 1944, Bulgaria took the path of socialism and the comics turned into instruments of ideological indoctrination of youngsters and adults. Rhymed instructive strips appeared in ‘Septemvrijche’ newspaper for teens and ‘Sturshel’ (Hornet), a satire newspaper for adults, which published propaganda comics.
During the 60s, 70s and 80s an atmosphere for searching new pliable solutions, around the ‘Bulgarski Hudozhnik’ (Bulgarian Artist) publishing, as well as the cult magazines ‘Kosmos’ (Cosmos),’ Daga’ (Rainbow) and ‘Chuden Sviat’ (Wonder World) arose, which stimulated and expanded the progress of the genre.
Apart from the sequences in the periodic publications, the so called novels in pictures appeared on the market and a few fictional and patriotic comics were published in separate albums.
The artists, who worked under the umbrella of the ‘Rainbow’ magazine (established as the most successful national comics medium), Stoyan Shinderov, Hristo Kardzhilov, Petar Stanimirov, Evgenij Jordanov, Nikolaj Dodov, Dimitar Stoianov, Dimo, Sotir Gelev and Rumen Chaushev are still among the masters of drawing and storytelling.
During the 90s, a few attempts had been made to publish ‘Omnibus’ comic magazines, but only one issue saw the light of day.
The dawn of the 21st Century was marked with a nostalgic attempt to revive the glory of the ‘Daga’ (Rainbow) magazine, retaining the name with a brand new look, which published 13 issues.
Ultimately, the Bulgarian comic artists, saw recognition in the global market. Alexander Maleev works for ‘Marvel’ and ‘DC’ in New York (‘Batman,’ ‘Daredevil’), Victor Kalvachev works in Los Angeles (‘Pherone,’ ‘Blue Estate’), and Penko Galev has signed a contract for 22 comics of classic novels with the British ‘David Salariya’ Book Publishing Company.
The dynamic development of the graphic novel, the alternative comic, the provocative web and the underground forms, give hope in the new millennium, for the future success of the ninth art and its ingenuity for the benefit of both Bulgarian and the Global audiences.

Събития

 • Mona_Profile
  ЗАЩО “МОНА ЛИЗА” Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ШЕДЬОВЪР В ИСТОРИЯТА?

  анализ на произведението

  Лиза Боева

  7 декември, 17:00

 • Profile_I-See-Red-People
  Червено, твърде червено

  Документален, България-Франция, 83'

  проекции в Cinema Room

  13, 14 ноември, 19:00

 • Profile_AM
  ИЗКУСТВО И РАЗУМ

  Документален, Великобритания, 65'

  прожекции в Cinema Room

  31 май, 1, 2, 4, 5 юни

 • Profile_mofa_19_
  ФИЛМОВ ФЕСТИВАЛ “MASTER OF ART” ВАРНА

  прожеции в Cinema Room

  филми за изкуство

  04 - 25 April :: 2019

 • TMN_Profile
  НЕ МЕ ДОКОСВАЙ

  Румъния-Германия-Чехия-България-Франция, 125'

  прожекции в Cinema Room

  29.03 - 02.04 :: 2019

 • Aga_Profile
  Áга

  Драма, България, Франция, Германия, 96'

  прожекции в Cinema Room

  29.03 - 02.04 :: 2019

 • AC_Profile
  АВТОРИ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ, ПРЕОБЪРНАЛИ СВЕТА НА ИЗКУСТВОТО!

  Съвременно Изкуство и Култура

  лекция - прожекция

  09.03.2018 :: 17:00, 19:00

 • BH_Profile
  100 години Баухаус

  филмова програма

  Гьоте Институт - България

  23.02 - 28.02 :: 2019