LOOP Inc :: ЗАТИШИЕ ПРЕДИ ПОВТОРЕНИЕ
видеохолика 2014 :: 02.08 - 07.08. 2014

Loop Inc.
“Затишие преди повторение”

Повторението е силно и интересно, когато го предхождаща затишие. Повторението
кореспондира с отброяване. Отброяването е свързано с време. А ако времето е спряло, има тишина. След тишината идва буря. Случването на повторението е 
отброяване на затишията и бурите, на смирението и суетата.
Видео арт селекцията „Затишие преди повторение“ представя видеа (част от
историята на фестивала Видеохолика), които имат дълъг момент на не случване или
на тишина, или на бавно почти незабележимо случване, с последваща ги изключително кратка, за продължителността на видеото, развръзка или липса на такава. В тази селекция „повторението“ е концепция за общуване с не случването, а „затишието“ отброява времето до развръзката.

Павлина Младенова, Нено Белчев

Селекция
Алиса Син Джи Бин / Сингапур / Преминавания / 2013 / 05:21
Андреас Mарес / Австрия / Прелетни птици / 2008 / 04:13
Камила Хаукедал и Антони Тесиер / Норвегия / Момиче на моста / 2012 / 06:53 / 4:3
Катарина Грузей / Австрия / Диалог I-V / 2008/9 / 09:45
Киара Фумаи / Италия / Мустаката жена / 2007 / 1:05
Матиас Харестам / Германия / Швеция / Портрет на усмихнат човек / 2010 / 04:29
Нийл Уисинк / Канада / Обединено Кралство / Шифър / 2009 / 05:00
Петър Боби / Великобритания / Завеса / 2009 / 09:57
Пьотр Лис / Полша / Марджен / 2011 / 02:56
Loop Inc.
“Hush Before the Loop”

Repetition is strong and interesting when it is preceded by a hush. Repetition corresponds with counting down. Counting down is related to time. And if time has
stopped, there is a hush. After the hush, the storm comes. The happening of repetition marks the hushes and storms, humility and vanity.
The video art selection “Hush Before the Loop” presents videos (part of the history of Videoholica Festival), that go through a long time of not-happening or hush, or slow, almost imperceptible occurring, followed by a very brief, for the video duration, dénouement or lack of such. In this selection, “repetition” is a concept for communication with the not-happening and “hush” counts down the time to dénouement.

Pavlina Mladenova, Neno Belchev

Selection
Allysa Sing Zhi Bing / Singapore / Passings / 2013 / 05:21
Andreas Mares / Austria / Zugvogel / 2008 / 04:13
amilla aukedal and nthon essier / orwa / iken a Broen / The Girl on the Bridge
/ 2012 / 06:53 / 4:3
Katharina Gruzei / Austria / Dialogue I-V / 2009/8 / 09:45
Chiara Fumai / Italy / The Moustache Woman / 2007 / 1:05
Mattias Harenstam / Germany / Portrait of Smiling Man / 2010 / 04:29
Neil Wissink / Canada / UK / Cipher / 2009 / 05:00
Peter Bobby / UK / Curtain / 2009 / 09:57
Piotr Lis / Poland / Margin / 2011 / 02:56

Събития

 • BH_Profile
  100 години Баухаус

  филмова програма

  Гьоте Институт - България

  23.02 - 28.02 :: 2019

 • Profile
  Кажи: Внезапно да изчезнеш…

  Петя Богданова, Цанислав Христов

  фотография, текст, бижута

  14.12 - 15.12 :: 2018

 • IsV_profile
  “Завой” във Варна

  Представяне на дебютна стихосбирка

  Иван С. Вълев

  13.10.2018 :: 18:00

 • MnG_Profile
  ЯПОНСКО СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО

  с Масако Георгиева

  Изложба, Стенопис, Лекция

  5, 6.10.2018 :: 18:00

 • HT_Profile
  Кралицата на животните и най–красивите градини

  Христина Ташева

  Представяне на фотокнига

  28.06.2018 :: 19:00

 • Spring-Logor-
  Пролетна програма на Future Shorts

  Късометражни филми

  Прожекции в Кино Стая

  29, 30.05 :: 18:30, 20:30

 • Night-2018-Prof
  Нощ на литературатa 2018

  четене, дискусия

  литературно събитие

  09, 10.05 :: 18:00 - 22:00

 • Profile
  Master of Art Film Festival

  документални филми за изкуство

  Филмов фестивал

  12.04 - 30.04 :: 2018